Блогът на Георги Тепавичаров

 
Блогът на Георги Тепавичаров

 
Рейтинг: 3.00
(378)
НАЧАЛО
Биография
Публикации 2009
Публикации 09-12/ 2008г.
Публикации 01-08/ 2008г.
Публикации 2007г.
Публикации 2006г.
ЕС и как работи той!
Що е то - партия?
Фото Галерия
Връзки и Блогове
Интересно
СПОТ
Видео
За контактиПубликации 2007г. / Знаем ли си правата и законитве в държавата в която живеем?

Знаем ли си правата и законитве в държавата в която живеем?
14.09.07 14:06
Как стои въпроса с паркирането и правата на Фирма "Паркинги и гаражи" АД
Вземи в gLOG
Глава IV.
ПАРКИРАНЕ
Раздел 1.
Общи правила
Чл.44. /1/ Паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на Столична община се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места.
/2/ Престоят и паркирането са забранени:
1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;
2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;
3. в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;
4. върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може да затрудни движението на релсовите превозни средства;
5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;
6. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;
7. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването;
8. върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак.
/3/ Освен в посочените в ал.2 случаи паркирането е забранено:
1. пред входовете на паркове, училища, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
4. на места, определени за инвалиди;
5. на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи.
/4/ По изключение се допуска спиране за престой и паркиране на моторни превозни средства /ППС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, ако откъм страната на сградите остава лента с широчина не по-малко от 2 метра за преминаване на пешеходците.
/5/ Местата по ал.4 се обозначават с допълнителна табела Т12, с която се указва начина на паркиране на ППС.
/6/ Забранява се паркирането на товарни автомобили с допустима максимална маса над 4 тона, автомобили с ремарке с допустима максимална маса над 2 тона, самостоятелно паркирани ремаркета и каравани, независимо от допустимата максимална маса и на автобуси с над 22 пътнически места по улиците, площадите, паркингите и други площи за обществено ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на Столична община.
/7/ Забранява се предлагането на ППС за покупко-продажба по улиците, площадите, тротоарните плочници, зелените площи и другите територии за обществено ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на Столична община.
/8/ На територията на Столична община се забранява нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането, престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци.
/9/ Всички поставени в нарушение на забраната по предходната алинея подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни подлежат на незабавно премахване и изземване от упълномощените представители на Столична община без да е необходимо предупреждение или предизвестие.
/10/ Контролът и оперативните действия по предходната алинея се организират и осъществяват от общинското дружество „Паркинги и гаражи”, по ред и при условия определени с писмена заповед на кмета на Столична община.
Раздел 2.
Режим на платено паркиране на ППС
Раздел 2.1.
Режим на кратковременно платено паркиране – „Синя зона”
Чл.45. /1/ На улици, площади и паркинги – публична общинска собственост, по решение на Столичният общински съвет, се въвежда режим за кратковременно платено паркиране – „Синя зона” за ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места.
/2/ Режимът на паркиране по ал.1 е валиден само в работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 18.30 часа.
/3/ Максималното времетраене за еднократно паркиране на ППС в „Синя зона” не може да бъде за повече от 1, 2 или 3 часа, като това се изписва на пътния знак, указващ режима на паркиране.
/4/ Изменения и допълнения на списъка на улици, площади и паркинги общинска собственост, на които е въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона” се извършват с решение на Столичният общински съвет.
Чл. 46. (доп. и изм. с Решение № 250 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)/1/ Удостоверяване на заплащането и контрола на действителното време на паркирането на автомобили в „Синя зона” става с предварително закупен от водача талон или с изпратен SMS или с телефонно позвъняване на указания номер върху указателната табела.
/2/ Талоните по ал. 1 са три вида – за времетраене на паркирането ½, 1 и 2 часа, като желаното от водача на ППС времетраене на паркирането може да бъде комбинирано от различни по вид талони. Таксуването на паркиране с един SMS или едно телефонно позвъняване е за 1 час.
/3/ При паркирането на ППС в „Синя зона”, водачът е длъжен да отбележи върху талона (талоните) началния момент на паркирането, чрез трайно задраскване по диагонал или перфориране от контрольор на годината, месеца, деня, часа и минутите и да постави талона (талоните) да се виждат ясно и отчетливо отвън. ;
/4/ Типа и образеца на талоните по ал. 1 и ал. 2, информацията съдържаща се в тях, единичната цена и условията за валидността им са указани в „Приложение № 9” – неразделна част от настоящата наредба. Цената на SMS и на телефонно позвъняване за 1 час паркиране се определя от Столичния общински съвет и е същата, както за таксуване с талони.
/5/ След изтичане на определеното време, талонът може да се изземе от контрольора и да се унищожи чрез перфориране.

Чл. 47. (доп. и изм. с Решение № 250 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) Не се допуска в „Синя зона”:
1. Паркиране на автомобил, без да е поставен от водача на видно място валиден талон трайно и отчетливо попълнен или перфориран от контрольор с всички задължителни отбелязвания.
2. Паркиране на автомобил, ако поставения на видно място талон не е трайно и отчетливо попълнен или перфориран от контрольор с всички или някои от задължителните отбелязвания.
3. Времетраене на паркирането, по-голямо от отбелязаното на поставения попълнен талон (талони) или по-голямо от заплатеното с SMS или телефонно позвъняване.
4. Времетраене на паркирането по-голямо от максималното, което е означено на указателната табела.
5. Отбелязване върху поставения попълнен талон на по-късен от действителния начален момент на паркиране. Сигналът за таксуване с SMS или телефонно позвъняване се подава веднага след паркиране на автомобила върху паркомястото в „Синя зона”.
6. През времетраенето на вече започналото паркиране на ППС, водачът да подменя поставения попълнен талон (талони) на който е отбелязан по-късен момент от действителния начален момент на паркирането или да поставя допълнителен талон (талони), при което общото времетраене на паркиране би надвишило максималното.
Допълнително таксуване с SMS или телефонно позвъняване може да се прави само в рамките на времето означено на указателните табели, указващи режима на паркиране.
Чл.48. Временно или постоянно, цялостно или чaстично закриване на участъци от „Синя зона”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в Столична община мероприятия от частен характер, се допуска единствено в неработни дни, а в работни дни за времето след 18.30 часа, но не по-късно от 08.30 часа.
Чл.49. Mестата за паркиране в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране „Синя зона” се обозначават хоризонтално с пътна маркировка, могат да се оборудват с камери за видеонаблюдение и апарати за фото заснемане, като се сигнализират вертикално с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране.
Раздел 5.
Принудително преместване на неправилно паркирани ППС
Чл.54. За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни административни мерки:
а/ преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването;
б/ преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението; в този случай длъжностните лица от службите за контрол по тази наредба уведомяват районното полицейско управление, от територията на което е преместен автомобилът за новото местоположение на превозното средство; разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя акт, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното полицейско управление;
/2/ Принудително преместените ППС се транспортират до специално определени паркинги на територията на Столична община и се освобождават от там след заплащане на разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането.
/3/ Контролът по спазването на правилата за паркиране, както и дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС, може да се осъществява и от служби за контрол, определени с нарочна писмена заповед от кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата.
/4/ Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Столична община се организира и осъществява по ред и при условия определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълненеие на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата.
/5/ Размерът на сумите за разноски и такси, дължими от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително преместените ППС са фиксирани и се определят ежегодно с решение на СОС.
Раздел 6.
Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС, чрез използването на техническо средство („скоба”)
Чл.55. /1/ ППС, което е паркирано в нарушение на чл.47, може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство („скоба”).
/2/ Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство („скоба”), таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС, се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълненеие на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата.
/3/ Конструкцията на скобата и начинът на поставянето и трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на ППС.
/4/ Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването и от други лица, освен от упълномощените за това.
/5/ Размерът на таксата, дължима от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство („скоба”), е фиксиран и се определя ежегодно по предложение на общинското дружество „Паркинги и гаражи”.
/6/ Предложението по предходната алинея се утвърждава от кмета на Столична община и влиза в сила след приемането му с решение на Столичният общински съвет.
Чл.56. При престояване на блокирано с техническо средство („скоба”) ППС, паркирано в „Синя зона” за време по-дълго от указаното на пътния знак, същото може да бъде отстранено принудително по реда на чл.54, като водачът или собственикът на ППС, освен разноските по принудителното задържане, заплаща и разноските по принудителното преместване, транспортирането и паркирането.
Чл.57. Не се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване автомобили с надпис „Полиция”, автомобили на служба „Пожарна и аварийна безопасност” и „Бърза помощ”.
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0694